دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1395 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 38-44 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.21859/jech.3.4.38


XML English Abstract Print


1- گروه آموزش بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
3- گروه آموزش و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران، تهران، ایران.
4- گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
5- گروه آموزش بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. ، niknami6@yahoo.com
چکیده:   (6275 مشاهده)

سابقه و هدف: بین سواد سلامت و وضعیت مصرف سیگار ارتباط وجود دارد. با توجه به روند صعودی شیوع مصرف سیگار و همچنین نقش الگویی دانشجویان علوم پزشکی در کشور، این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین سواد سلامت با آگاهی و نگرش در زمینه مضرات مصرف سیگار انجام گردید.
مواد و روش‌‌ها: این مطالعه مقطعی و از نوع همبستگی بود. مطالعه حاضر در سال 1395 و در میان 340 نفر از دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه سواد سلامت جمعیت شهری 18 تا 65 ساله ایرانی (Health Literacy for Iranian Adults: HELIA) و پرسشنامه محقق‎ساخته آگاهی و نگرش در خصوص مضرات مصرف سیگار بود. سپس داده‌ها در نرم‌افزار SPSS16  و با استفاده از آماره‌های توصیفی و آزمون‌های Chi-Square و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره‌های سواد سلامت، آگاهی و نگرش به‌ترتیب 14.12±70.52، 1.62±16.65 و 10.33±53.03 از 100 بود. بین آگاهی و نگرش در خصوص مضرات مصرف سیگار و همچنین بین سواد سلامت و آگاهی و نگرش در خصوص مضرات مصرف سیگار ارتباط مستقیم و معنی‌داری مشاهده شد (0.001>P).
نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط سواد سلامت با آگاهی و نگرش در خصوص مضرات مصرف سیگار، بایستی در مطالعات آتی به بررسی تأثیر سطوح مختلف سواد سلامت بر مصرف سیگار پرداخته شود.

متن کامل [PDF 418 kb]   (1893 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: سواد سلامت
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶