دوره 4، شماره 1 - ( بهار 1396 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 12-19 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
2- دانشیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
3- استادیار، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران.
4- استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. ، f_jalilian@yahoo.com
چکیده:   (763 مشاهده)

سابقه و هدف: آموزش به بیمار وظیفه‌ای مهم و یکی از استانداردهای کیفیت مراقبت پرستاری به شمار می‌آید که نقش بسزایی در بهبود بیماران و ارتقای سلامتی آنان دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل پیش‌بینی کننده قصدرفتار آموزش به بیمار در میان پرستاران با بهره‌گیری از نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی مقطعی در میان 300 نفر از پرستاران بیمارستان‌های آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه انجام گرفت. شرکت کنندگان با روش نمونه گیری خوشه‌ای و بصورت تصادفی ساده با احتمال متناسب با حجم در بیمارستان‌های آموزشی درمانی انتخاب شدند و اطلاعات به وسیله پرسشنامه، به صورت خودگزارش دهی جمع آوری گردید. پرسشنامه شامل دو بخش؛ جمعیت‌شناختی و سازه‌های نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده در خصوص قصد آموزش به بیمار بود. داده‌های جمع‌آوری شده با نرم‌افزار SPSS ویرایش 16 با بهره‌گیری از رگرسیون خطی، مربع کای، آزمون تی، آنوا و همبستگی پیرسون در سطح معناداری 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: تعیین‌کننده‌های نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک شده در مجموع 35 درصد از واریانس قصد رفتار آموزش به بیمار را در میان پرستاران پیش بینی کردند (35/0=R2)؛ که در این میان نگرش پیش بینی کننده قوی‌تری بود (287/0=ß). همچنین قصد رفتار همبستگی معناداری با هنجارهای ذهنی (001/0, P<470/0=r)، کنترل رفتار درک شده (001/0,P<384/0=r) و نگرش (001/0P<0, 508/0=r) داشت.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تعیین‌کننده نگرش در خصوص آموزش به بیمار تأثیر بیشتری بر قصد رفتار آموزشی پرستاران به بیماران داشته باشد، لذا پیشنهاد می‌شود در صورت نیاز به انجام مداخلات مرتبط، به این تعیین‌کننده توجه بیشتری مبذول گردد.

واژه‌های کلیدی: نگرش، آموزش به بیمار، پرستار
     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۲۸