دوره 4، شماره 1 - ( بهار 1396 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 35-43 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد، گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2- استاد، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
3- دانشیار، گروه آموزش و ارتقاء سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهران، تهران، ایران.
4- کارشناس ارشد، گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران.
5- دانشیار، گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. ، niknamis@modares.ac.ir
چکیده:   (594 مشاهده)

سابقه و هدف: مصرف سیگار یکی از عوامل اصلی بروز بیماری های مختلف است. با توجه به روند افزایش مصرف سیگار در میان دانشجویان، این مطالعه با هدف تعیین پیشگویی کننده های اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی طراحی و اجرا شد.  
مواد و روش ها: در یک مطالعه مقطعی-تحلیلی تعداد 355 نفر از دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، به روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بود. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 و با به کارگیری آمارهای توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه، مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: دانشجویان شرکت کننده، 45.91 درصد از نمره مربوط به اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار را کسب کرده بودند. سازه های حساسیت درک شده و موانع درک شده کمترین نمره و سازه های منافع درک شده و خودکارآمدی بیشترین نمره را در بین متغیرهای مستقل این مطالعه به خود اختصاص داده بودند. آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد سازه های حساسیت درک شده و خودکارآمدی، پیش بینی کننده اتخاذ رفتار پیشگیری کننده از مصرف سیگار بودند. این متغیرها در مجموع، قادر به پیش بینی 24.6 درصد تغییرات رفتار بودند.
نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه در طراحی مداخلات آموزشی باید بر سازه های حساسیت درک شده و خودکارآمدی به عنوان مهمترین پیشگویی کننده های اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از مصرف سیگار در دانشجویان تاکید شود. 
 

     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۳۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۳۱