XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران ، faribaebrahimbabaie@yahoo.com
2- استادیار، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
3- دانشجوی دکتری تخصصی، پژوهشکده علوم شناختی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده:   (267 مشاهده)

سابقه و هدف: سبک زندگی یکی از مسائلی که می­تواند در ابتلا به بیماری­ها و درمان آن­ها نقش مهمی داشته باشد. هدف پژوهش مقایسه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در افراد مبتلا به اچ­آی­وی و افراد غیرمبتلا به اچ­آی­وی می­باشد.
مواد و روش ­ها ­: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع مقطعی بود. در این پژوش 147 فرد مبتلا به اچ­آی­وی که برای درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر تهران مراجعه کرده بودند و 501 فرد غیر مبتلا در شهر تهران در سال 1395-1393 مورد مقایسه قرار گرفتند. در این پژوهش پرسش­نامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت (HPLP-II) مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و نرم­افزار SPSS-22 استفاده شد.
یافته ­ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین دو گروه در متغیر سبک زندگی تفاوت وجود دارد (001/0P<). به این ترتیب میزان مسئولیت­ پذیری سلامت (001/0P<،44/42=(1،245)F) و فعالیت جسمانی (05/0P<،03/6=(1،245)F)  در گروه مبتلا به اچ­آی­وی کمتر از گروه غیرمبتلا به اچ­آی­وی بود اما در مولفه­های تغذیه، روابط بین فردی، رشد معنوی و مدیریت استرس تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.  
نتیجه گیری: باتوجه به نبود اطلاعات در مورد سبک زندگی افراد مبتلا به اچ­آی­وی در ایران، آگاهی از سبک زندگی این افراد در جنبه های مختلف می تواند اطلاعات ارزشمندی را برای ارتقای وضعیت زندگی و برنامه های مداخلات درمانی به دست دهد. پژوهش­های آینده باید بر روی ارتقای سبک زندگی در میان افراد مبتلا به اچ­آی­وی تمرکز بیش­تری داشته باشند.

     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۸