دوره 1، شماره 1 - ( بهار 1393 )                   جلد 1 شماره 1 صفحات 46-54 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.20286/jech-010146


XML English Abstract Print


1- گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
2- گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. ، Eftkhra@sina.tums.ac.ir
3- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
چکیده:   (10249 مشاهده)

مقدمه: سبک زندگی سالم، منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع مشکلات بهداشتی و ارتقای سلامت می‌باشد. با توجه به نقش تاثیرگذار کارمندان به عنوان منابع انسانی ارزشمند در ارائه خدمات به مردم، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سبک زندگی و چاقی شاغلین در ادارت شهر همدان و جایگاه آنان از نظر مراحل تغییر در سال 1392 انجام گردید.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بر روی 1200 نفر از کارمندان دولتی که بصورت نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند، انجام گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه سه قسمتی شامل ویژگی‌های دموگرافیک، پرسشنامه سبک زندگی FANTASTICو الگوریتم پنج بخشی Marcus و همکاران بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم افزار SPSS-20 و با استفاده از آزمون‌های همبستگی، مجذورکای دو، تی مستقل و آنالیز واریانس انجام شد.

یافته‌ها: در این مطالعه وضعیت سبک زندگی اکثر کارمندان(61.7درصد) در حد خوب بود. حدود نیمی از شاغلین از نظر مراحل تغییر در حوزه فعالیت فیزیکی در مرحله آمادگی قرار داشتند. در زیر مولفه‌های فعالیت فیزیکی و تغذیه سالم بیشتر کارمندان وضعیت نامطلوب داشتند. زنان در اکثر زیرمولفه‌ها وضعیت بهتری نسبت به مردان داشتند. رابطه بین سبک زندگی با متغیرهای سن، جنس، سابقه‌کاری، تاهل و رضایت از درآمد معنی‌دار بود. همچنین رابطه بین نمایه توده بدنی با سابقه‌کاری، تاهل، تعداد فرزندان و جنسیت معنی‌دار بود(P<0.05).

نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه، برنامه ریزی مداخلات آموزش و ارتقاء سلامت برای کارمندان از طریق رویکردهای اثربخش از نظر مکانی و زمانی ضروری به نظر می رسد.
واژه‌های کلیدی: رفتار، سبک زندگی، نیروی انسانی، چاقی
متن کامل [PDF 448 kb]   (2467 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1393/4/25 | پذیرش: 1393/4/25