دوره 4، شماره 1 - ( بهار 1396 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 20-27 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کارشناس ، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- مربی ، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
3- استادیار ، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، m_baratimehr@yahoo.com
4- استادیار ، مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (822 مشاهده)

سابقه و هدف: عدم تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی می تواند بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون تأثیر گذار باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتارهای خودمراقبتی در افراد مبتلا به پرفشاری خون و رابطه آن با کیفیت زندگی انجام گردید.

مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی_تحلیلی از نوع مقطعی بود که بر روی 200 نفر از بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر همدان در سال 1396 که بصورت نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه رفتارهای خودمراقبتی و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی (SF-36) بود. داده ها در نسخه 16 نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون تحلیل گردید.

یافته‌ها: رفتارهای خودمراقبتی و ابعاد مختلف کیفیت زندگی با کسب 5/63 و 6/56 درصد حداکثر نمره قابل اکتساب به ترتیب در حد نسبتاً مطلوب و نامطلوب ارزیابی گردید. بین کیفیت زندگی با جنس، وضعیت تاهل و نمایه توده بدنی رابطه معنی­داری مشاهده شد (05/0P<). همچنین بین رفتارهای خود مراقبتی و سه بعد از کیفیت زندگی شامل عملکرد جسمانی، عملکرد روانی و احساس درد و ناراحتی همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت (05/0P<). بین نمرات کلی کیفیت زندگی و رفتارهای خود مراقبتی نیز همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده شد (005/0=Pvalue، 196/0=r).

نتیجه‌گیری: با توجه به وجود ارتباط معنی­دار بین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و انجام رفتارهای خودمراقبتی، طراحی و اجرای برنامه های آموزشی به بیماران مبتلا به پرفشاری خون جهت افزایش تبعیت از رفتارهای خودمراقبتی پیشنهاد می گردد.

     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۹