دوره 4، شماره 1 - ( بهار 1396 )                   جلد 4 شماره 1 صفحات 1-11 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران.
2- کارشناس ارشد، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران.
3- کارشناس ارشد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
4- استادیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. ، haidarnadrian@gmail.com
5- رزیدنت، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
چکیده:   (730 مشاهده)

سابقه و هدف: در سال­ های اخیر میزان شیوع سرطان پوست در ایران افزایش یافته است، به طوری که در استان کردستان شایع ­ترین سرطان بوده است. هدف این مطالعه تعیین وضعیت رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی شهر سنندج با استفاده از فاز آموزشی الگوی پرسید (PRECEDE) بود.
مواد و روش­ ها: این مطالعه مقطعی در سال تحصیلی 94-93 بر روی 225 نفر از دانش آموزان مقاطع دوم و سوم دبیرستان (17-15 سال) در شهر سنندج که طی نمونه گیری خوشه­ ای چند مرحله ای بدست آمدند، انجام شد. دانش آموزان پرسشنامه ­ای مشتمل بر سازه­ های آگاهی، نگرش، خودکارآمدی، حمایت اجتماعی، عوامل قادرکننده و رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست را به صورت خود ایفاء تکمیل کردند. داده ­ها با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS و با آزمون­ های آنالیز واریانس یک­ طرفه، تی مستقل، همبستگی پیرسون و رگرسیون لجستیک تحلیل شد.
یافته ­ها: همبستگی مثبت و معنی­ داری بین رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست با متغیرهای نگرش (0.175=r)، خودکارآمدی (0.509=r)، حمایت اجتماعی (0.332=r) و عوامل قادرکننده (0.347=r) وجود داشت. میانگین انجام رفتار در دانش آموزان کمتر از متوسط بود. در تحلیل رگرسیون خطی، 29.9 درصد از واریانس رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست توسط متغیرهای مستقل پیش بینی گردید که در این میان تنها متغیر پیش بینی کننده معنی­ دار خودکارآمدی بود  (β=0.416، P<0.001).
نتیجه ­گیری: در دانش آموزان تحت مطالعه خودکارآمدی درک شده برای انجام این رفتارهای پیشگیرانه از سرطان پوست یک عامل محوری بود. در مداخلات ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست دانش آموزان، تمرکز بر افزایش درک از خودکارآمدی انجام رفتار بعنوان یک استراتژی دارای اولویت پیشنهاد می­ شود.
 

     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۲۲