دوره 4، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 4 شماره 3 صفحات 4-11 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد، گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2- دانشیار، گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. ، niknamis@modares.ac.ir
3- دانشیار، گروه آموزش بهداشت، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
چکیده:   (1213 مشاهده)
سابقه و هدف: مسمومیت حاملگی شایعترین عارضه دوران بارداری و یکی از سه علت اصلی مرگ زنان باردار می باشد. با توجه به شیوع بالای مسمومیت حاملگی در شهرستان پلدختر، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی تغذیه ای پیشگیری کننده از مسمومیت بارداری بر رفتارهای تغذیه ای زنان باردار انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که در سال 1396 و با شرکت 120 زن باردار سه ماهه سوم مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان پلدختر انجام گردید. شرکت کنندگان در مطالعه به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل (60=n) تقسیم شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر اطلاعات جمعیت شناختی، سوالات آگاهی، نگرش و عملکرد بود. داده ها در نسخه 16 نرم افزار SPSS و با آزمون های Wilcoxcon ، Mann-whithney، T Testو Anova تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه تفاوت معنی داری در زمینه آگاهی، نگرش و عملکرد بعد از مداخله بین گروه آزمون و کنترل نشان داد (0.001>P). همچنین میانگین نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون تفاوت آماری معنی دار داشتند (0.001>P).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد مداخله آموزشی در بهبود رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از مسمومیت حاملگی موثر بود. لذا پیشنهاد می شود ضمن انجام مطالعات بیشتر برای تایید نتایج از این مداخله  برای آموزش زنان باردار استفاده شود.
متن کامل [PDF 1051 kb]   (203 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۹