دوره 4، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 35-40 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- استادیار، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
2- کارشناس ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3- کارشناس ارشد، دانشگاه خاتم، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
4- دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، mahnaz.khatiban@gmail.com
چکیده:   (737 مشاهده)
سابقه و هدف: نوجوانی و بلوغ مرحله مهمی از رشد انسان است. بلوغ باعث تغییرات فیزیولوژیکی، اجتماعی و روانشناختی در نوجوانان می­شودو این تغییرات بر ابعاد مختلف زندگی فرد از جمله روابط والد-فرزندی و کنترل عواطف نوجوانان تأثیر می­گذارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش گروهی بهداشت بلوغ به مادران بر تعارضات والد-فرزندی و کنترل هیجانات نوجوانان دختر انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه، نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران دانش آموزانِ دختر پایه هفتم منطقه 14 شهر تهران بود. 30 مادر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه­ای برحسب مناطق 20 گانه انتخاب و سپس به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تخصیص یافتند. آموزش گروهی بهداشت بلوغ در 12 جلسه هفتگی و در مدت یک ساعت­و­نیم انجام شد. سه ابزار پژوهش،‌ 1. پرسشنامه مشخصات جمعیت­شناختی 2. پرسشنامه تعارض با والدین(تکمیل شده توسط مادران) 3. مقیاس کنترل عواطف(تکمیل شده توسط دختران) قبل و بعد از مداخله انجام شد. داده­ ها، توسط آمار استنباطی و روش تحلیل کواریانس تک متغیره تجزیه و تحلیل شد.
یافته­ ها: نتیجه پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری را در میانگین نمرات تعارض والد- فرزندی و تمامی خرده مقیاسهای آن در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل وجود داشت(05/0>p). همچنین، نمرات میانگین کنترل عواطف و کل خرده مقیاسهای آن در دختران آنها، گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (05/0>p).
نتیجه گیری: داشتن دانش و آگاهی­های لازم در مورد بلوغ برای مادران و دختران نوجوان آنها مفید بوده و مانع از بروز تعارض بین والدین با فرزندان و همچنین باعث کنترل عواطف در نوجوانان دختر می­شود.

 
واژه‌های کلیدی: بلوغ، روابط والد-فرزندی، هیجان
     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲۸