دوره 4، شماره 2 - ( تابستان 1396 )                   جلد 4 شماره 2 صفحات 48-55 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- پزشک عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
2- استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران. ، khani_1512@yahoo.com
3- کارشناس ارشد، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
4- استادیار، گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
5- استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
6- استادیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران.
چکیده:   (547 مشاهده)
سابقه و هدف: با توجه به اهمیت تغذیه با شیر مادر و نقش عواملی چون نگرش نسبت به رفتار، هنجارهای انتزاعی بر رفتار مادران و  آمار پایین تغذیه انحصاری با شیرمادر، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار شیردهی در زنان انجام شد.
مواد و روش ها:در این مطالعه نیمه تجربی که در سال 1396 انجام شد، 50 نفر در هر گروه بودند که به شکل تصادفی از مراجعین مراکز بهداشتی درمانی فسا در سن بارداری 30 تا 34 هفته انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات  پرسشنامه دموگرافیک، نظریه  رفتار برنامه ریزی شده و چک لیست بررسی تغذیه با شیر مادر، بود. مداخله آموزشی به صورت 3 جلسه آموزشی 55 تا 60 دقیقه ای انجام شد.  گروه کنترل آموزش های روتین داشتند. رفتار شیردهی در قبل از آموزش و 40روز پس از زایمان در هر دو گروه ارزیابی گردید. اطلاعات با نرم افزار Spss22 و آزمون های آمار توصیفی، مجذور کای، T مستقل و T  زوجی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که قبل از مداخله آموزشی،اختلاف معنی داری بین دو گروه از نظر سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده  وجود ندارد(0.0208 (P=اما پس از مداخله، درگروه آزمون تمام سازه ها از جمله  قصد و رفتار شیردهی بهبود یافته بود (P=0.001).
نتیجه گیری:بر اساس نتایج مطالعه، تغییر نگرش مادر نسبت به شیردهی با برنامه های آموزشی مناسب، حمایت شبکه های اجتماعی و وجود شرایط مناسب برای تغذیه با شیر مادر در جامعه از عوامل موثر در شیردهی موفق در سه ماه اول پس از زایمان به حساب می آیند.
     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲۸