دوره 4، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 4 شماره 3 صفحات 12-18 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه پرستاری سلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
2- گروه پرستاری سلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. ، aminiroy@gmail.com
3- مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیر واگیر و گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
چکیده:   (2564 مشاهده)
سابقه و هدف: احتیاطات استاندارد، راهبردی اساسی برای پیشگیری از مواجهات شغلی در کارکنان اورژانس پیش‌بیمارستانی می‌باشد؛ از این رو، این پژوهش با هدف تعیین عوامل پیش‌بینی‌کننده رعایت احتیاطات استاندارد کنترل عفونت بر‌اساس مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 84 نفر از کارکنان اورژانس پیش‌بیمارستانی شهر همدان در سال 1396 به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه چندبخشی شامل: اطلاعات دموگرافیک، آگاهی، سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی و عملکرد بود که به‌صورت خود‌گزارشی تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 21 توسط آزمون‌های آماری تی مستقل، همبستگی Pearson و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 7.63±31.64 سال بود. همچنین، میانگین نمره آگاهی شرکت‌کنندگان در پژوهش در مورد احتیاطات استاندارد (15.13±46.85) در حد ضعیف و میانگین نمره عملکرد نمونه‌ها در حد متوسط (12.73±55.16) ارزیابی گردید. از سوی دیگر بین سازه‌های منافع درک‌شده، راهنمای عمل، حساسیت درک‌شده، خودکارآمدی درک‌شده و عملکرد ارتباط معناداری مشاهده شد (0.05>P). بین سازه منافع درک‌شده و آگاهی نیز ارتباط معناداری وجود داشت (0.009=P)؛ اما نتایج آنالیز رگرسیون خطی معنادار نبود (0.05
نتیجه‌گیری: بر‌اساس نتایج این پژوهش با تقویت سازه‌های منافع درک‌شده، حساسیت درک‌شده، خودکارآمدی درک‌شده و راهنمای عمل می‌توان بهبود رعایت احتیاطات استاندارد کنترل عفونت را در کارکنان اورژانس پیش‌بیمارستانی انتظار داشت.
متن کامل [PDF 688 kb]   (680 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: پیشگیری از آسیب ها
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۱۴