دوره 4، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 4 شماره 3 صفحات 12-18 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشیار، گروه پرستاری سلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
2- کارشناس ارشد، گروه پرستاری سلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
3- کارشناس ارشد، گروه پرستاری سلامت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. ، aminiroy@gmail.com
4- دانشیار، مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیر واگیر و گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
چکیده:   (1286 مشاهده)
چکیده
سابقه و هدف: احتیاطات استانداردی راهبرد اساسی برای پیشگیری از مواجهات شغلی در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل پیش بینی کننده رعایت احتیاطات استاندارد کنترل عفونت بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد.
مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی 84 نفر از کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهر همدان در سال 1396 به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه چند بخشی شامل اطلاعات دموگرافیک، آگاهی، سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و عملکرد می باشد که به صورت خود گزارشی تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS-21  و با استفاده از آزمونهای آماری تی مستقل، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سن افراد مورد پژوهش 63/7±64/31 بود. میانگین نمره آگاهی نمونه ها در مورد احتیاطات استاندارد (13/15±85/46) در حد ضعیف بود و میانگین نمره عملکرد نمونه ها در حد متوسط (73/12±16/55 ) بود. بین نمرات آگاهی و عملکرد ارتباط معنی داری وجود نداشت (05/0<P). بین سازه های منافع درک شده، راهنمای عمل، حساسیت درک شده، خودکارآمدی درک شده و عملکرد ارتباط معنی دار وجود داشت(05/0> P) و بین سازه منافع درک شده و آگاهی ارتباط معنی دار بود(009/0=P) ولی نتایج آنالیز رگرسیون خطی معنی دار  نبود (05/0<P).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه با تقویت سازه های منافع درک شده ؛ حساسیت درک شده؛ خودکارآمدی درک شده و راهنمای عمل می توان بهبود رعایت احتیاطات استاندارد کنترل عفونت را در کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی انتظار داشت.
کلید واژه ها: احتیاطات استاندارد، اورژانس پیش بیمارستانی، مدل اعتقاد بهداشتی
 
متن کامل [PDF 916 kb]   (225 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۱۴