دوره 1، شماره 2 - ( تابستان 1393 )                   جلد 1 شماره 2 صفحات 1-9 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.20286/jech-01021


XML English Abstract Print


1- گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
2- گروه آموزش و ارتقاءسلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
3- گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و قطب علمی و آموزشی مدیریت سلامت ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران ، leiladoshmangir@yahoo.com
چکیده:   (8690 مشاهده)

مقدمه: افزایش جمعیت سالمندان لزوم توجه به ارتقای کیفت زندگی آنها را افزایش داده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی پرسید در ارتقای کیفیت زندگی سالمندان انجام گرفته است.

 مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 80 نفر از سالمندان که به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شده بودند، انجام شد. طراحی برنامه مداخله مطابق با مراحل الگوی پرسید صورت گرفت. قبل از اجرای مداخله پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی و پرسشنامه خود ساخته و استاندار مطابق با مراحل الگوی پرسید در هر دو گروه تکمیل شد و یک ماه بعد از مداخله هر دو گروه مجدداً پرسشنامه های مذکور را تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 21 و آزمون های تی زوجی، تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه، کای دو و آنالیز کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

یافته ها: میانگین نمره کل کیفیت زندگی در گروه آزمون قبل از مداخله آموزشی 13.23±67.77 بود که بعد از مداخله آموزشی به 12.25±82.87 افزایش یافت، بر این اساس اختلاف آماری معنی داری بین نمره کیفیت زندگی در دو گروه آزمون و کنترل بعد از مداخله آموزشی وجود داشت (0.031=P). یافته های حاصل از ابعاد مختلف کیفیت زندگی نیز نشان داد که اختلاف معناداری در ابعاد سلامت جسمی، روانی، محیطی و اجتماعی قبل و بعد از مداخله آموزشی وجود دارد (0.05>P). 

نتیجه گیری: بکارگیری الگوی پرسید می تواند منجر به شناسایی عوامل تأثیر گذار بر کیفیت زندگی سالمندان و در نتیجه تدوین برنامه آموزشی مؤثر گردد.
متن کامل [PDF 662 kb]   (3057 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۳/۶/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۳/۸/۲۵