دوره 6، شماره 4 - ( پاییز 1398 )                   جلد 6 شماره 4 صفحات 231-237 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/jech.6.4.231


XML English Abstract Print


1- گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
2- گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.
3- گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران. ، hashemianm@medsab.ac.ir
چکیده:   (1243 مشاهده)

اهداف: رفتارهای ناایمن موتورسواران یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر آنان است. سنجش رفتارهای ناایمن موتورسواران و برنامه‌ریزی در جهت کنترل آن در گام نخست نیازمند ابزاری است که با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه منطبق باشد. این پژوهش با هدف طراحی و روان‌سنجی ابزار سنجش رفتارهای ناایمن رانندگی با موتورسیکلت براساس مدل اطلاعات، انگیزش و مهارت‌های رفتاری انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی برای تعیین گویه‌های ابزار، پس از بررسی منابع علمی و نیازسنجی اعتقادات در جامعه مورد بررسی، پرسش‌نامه 32آیتمی شامل ابعاد اطلاعات، انگیزش و مهارت‌های رفتاری طراحی شد که روایی آن از طریق روایی محتوی (کمی و کیفی)، روایی صوری و روایی سازه (تحلیل عامل تاییدی) و پایایی آن به روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و بازآزمایی با استفاده از نرم‌افزار لیزرل 8/8 مورد تایید قرار گرفت.
یافته‌ها: پس از طی مراحل روایی و پایایی پرسش‌نامه، 21 سئوال باقی ماند. مقدار شاخص روایی محتوایی بین 1-0.97 به دست آمد. همچنین نتایج بررسی روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل تاییدی 0.071=RMSEA و 1.97=X2/df را نشان داد (0.001>P). پایایی ابزار با استفاده از همسانی درونی (0.87-0.70=α) و ثبات آن از طریق آزمون مجدد (0.922=ICC) به دست آمد.
نتیجه‌گیری: پرسش‌نامه طراحی‌شده برای سنجش رفتارهای ناایمن موتورسواران براساس مدل اطلاعات، انگیزش و مهارت‌های رفتاری، از روایی و پایایی مناسب برخوردار بوده و مورد تایید است.

متن کامل [PDF 788 kb]   (130 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: پیشگیری از آسیب ها
دریافت: ۱۳۹۸/۳/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۸/۷/۱