دوره 7، شماره 3 - ( تابستان 1399 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 161-168 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.MUQ.REC.1397.101


XML English Abstract Print


1- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
2- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
3- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، vesalimonfared@gmail.com
4- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران
چکیده:   (838 مشاهده)
اهداف: اقدامات درمانی برای رفع آلودگی به شپش سر، گاهی طولانی یا بی‌نتیجه است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر میزان موفقیت رفع آلودگی به شپش سر در افراد مقاوم به درمان انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه‌آزمایشی که در سال 1398 در شهر قم انجام شد، 140 مادر دارای فرزند مقاوم به درمان شپش سر با نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و به روش تصادفی‌سازی بلوکی به دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه 70 نفر) تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق‌ساخته مشتمل بر دو بخش اطلاعات جمعیت‌شناختی و سنجش سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی بود. برای گروه مداخله سه جلسه آموزشی 75دقیقه­ ای طی یک ماه به شیوه سخنرانی و بحث گروهی اجرا شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS 16 و توسط آزمون‌های مجذور کای و T زوجی مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: قبل از مداخله آموزشی اختلاف میانگین نمره دو گروه، فقط در سازه آگاهی معنی‌دار بود (P<0.05). بعد از مداخله، بین دو گروه اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده شد و میانگین نمرات گروه مداخله در سازه‌های آگاهی، حساسیت درک‌شده، شدت درک‌شده، منافع درک‌شده و خودکارآمدی بعد از مداخله افزایش معنی‌دار یافت (P<0.05). همچنین 100% افراد در گروه مداخله موفق به درمان کامل شدند، ولی در گروه کنترل تنها 18.6% درمان موفقیت‌آمیز داشتند (0.001=p).
نتیجه‌گیری: مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر میزان موفقیت رفع آلودگی به شپش سر در افراد مقاوم به درمان تاثیر مثبت دارد.
متن کامل [PDF 437 kb]   (301 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/10/30 | پذیرش: 1399/3/21