مجله آموزش و سلامت جامعه- نمایه سازهای مجله
نمایه سازهای مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۸/۵ | 

مجله آموزش و سلامت جامعه در نمایه سازهای زیر نمایه می شود:

عنوان نمایه وضعیت مجله مستندات
Google Scholar نمایه شده  لینک
Magiran نمایه شده لینک
IranMedex نمایه شده لینک
SID نمایه شده لینک
RICEST نمایه شده لینک
JournalTOCs نمایه شده لینک
noormags نمایه شده لینک
Directory of Open Access Journals (DOAJ) نمایه شده لینک
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) نمایه شده لینک
Ulrichs نمایه شده لینک
(EBSCO (Cinahl  ارسال شده لینک
Index Copernicus نمایه شده لینک
 (Directory of Open Access Scholary Resources (ROAD نمایه شده لینک
CiteFactor نمایه شده لینک
CIVILICA نمایه شده لینک
Embase ارسال شده لینک
Science Library Index نمایه شده لینک
Universal Impact Factor نمایه شده لینک
AcademicKeys نمایه شده لینک
Scientific World Index نمایه شده لینک
InfoBase Index ارسال شده لینک
CAB Abstracts ارسال شده لینک
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله آموزش و سلامت جامعه:
http://jech.umsha.ac.ir/find.php?item=1.116.24.fa
برگشت به اصل مطلب