مجله آموزش و سلامت جامعه- هیات تحریریه
هیات تحریریه مجله آموزش و سلامت جامعه

حذف تصاویر و رنگ‌ها ارسال‌کننده: دکتر مجید براتی | نویسنده: دکتر مجید براتی | 

تلاش مجله آموزش و سلامت جامعه این بوده است که از همه پتانسیل اساتید و دانشمندان رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در سطح کشور جهت پیشبرد اهداف مجله استفاده نماید. لازم است از زحمات تمامی عزیزان در این زمینه تشکر و قدردانی بعمل می آید. در زیر فهرست اعضاء هیات تحریریه بهمراه مرتبه علمی و محل خدمت ارائه شده است:

ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی محل خدمت
1 دکتر سید محمد مهدی هزاوه ای استاد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
2 دکتر فاطمه رخشانی استاد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
3 دکتر علی رمضانخانی استاد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
4 دکتر غلامرضا شریفی راد استاد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
5 دکتر حمید اله وردی پور استاد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
6 دکتر محمد حسین تقدیسی استاد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
7 دکتر علیرضا حیدرنیا استاد آموزش بهداشت دانشگاه تربیت مدرس تهران
8 دکتر محمد حسین کاوه دانشیار آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
9 دکتر مجید براتی استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
10 دکتر بابک معینی دانشیار آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
11 دکتر سعید بشیریان دانشیار آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
12 دکتر اکرم کریمی شاهنجرینی دانشیار آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
13 دکتر فروزان رضاپور شاه کلائی دانشیار ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
14 دکتر یداله حمیدی دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
نشانی مطلب در وبگاه مجله آموزش و سلامت جامعه:
http://jech.umsha.ac.ir/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب