مجله آموزش و سلامت جامعه- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهداف و زمینه ها
مجله آموزش و سلامت جامعه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان است. هدف این مجله ارتقاء دانش علوم پزشکی با توجه به زیرساخت های موجود آموزشی و پژوهشی دانشگاه در زمینه های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در جامعه است. این نشریه از مطالعات مداخله ای که جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر و غیرواگیر انجام می گردد، استقبال می کند. همچنین این مجله مطالعات تحلیلی حوزه رفتارهای مرتبط با سبک زندگی سالم را منتشر می کند، دامنه مطالب مورد نظر در این بخش شامل موارد زیر است:
    - سواد سلامت
    - رفتارهای تغذیه ای 
    - فعالیت فیزیکی 
    - رفتارهای اعتیادآور 
    - سلامت جنسی
    - خود مراقبتی بیماریهای مزمن
    - سلامت روان
    - سلامت معنوی
    - سلامت دهان و دندان
    - تعیین کننده های اجتماعی سلامت
    - پیشگیری از آسیب ها
    - کیفیت زندگی
    - پیشگیری از سرطان ها


لازم به ذکر است مقالات صرفا توصیفی که با استفاده از نظام ثبت اطلاعاتی و بدون تحلیل کاربردی مناسب ارائه شوند در اولویت بررسی و چاپ قرار نمی گیرند.
نشانی مطلب در وبگاه مجله آموزش و سلامت جامعه:
http://jech.umsha.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب