مجله آموزش و سلامت جامعه- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهداف و زمینه ها
مجله آموزش و سلامت جامعه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان است. هدف این مجله ارتقاء دانش علوم پزشکی با توجه به زیرساخت های موجود آموزشی و پژوهشی دانشگاه در زمینه های آموزش بهداشت و سلامت جامعه است. این نشریه از مطالعات مداخله ای که جهت پیشگیری و کنترل بیماریهای مزمن (ازقبیل؛ بیماریهای قلبی-عروقی، سرطان ها، دیابت و ...) استقبال می کند. همچنین این مجله مطالعات تحلیلی حوزه رفتارهای مرتبط با سبک زندگی سالم (از قبیل، تغذیه و رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی، پیشگیری از مصرف سیگار و مواد مخدر، کنترل استرس، خود مراقبتی بیماریهای مزمن، سلامت روان، ...) را منتشر می کند. لازم به ذکر است مقالات صرفا توصیفی که با استفاده از نظام ثبت اطلاعاتی و بدون تحلیل کاربردی مناسب ارائه شوند در اولویت بررسی و چاپ قرار نمی گیرند.
نشانی مطلب در وبگاه مجله آموزش و سلامت جامعه:
http://jech.umsha.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب